جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,884,248 87.66 14,550,816 95.79 14,967,998 97.52 14,758,653 98.58
اوراق مشارکت 72,818 3.39 108,142 0.71 109,676 0.71 110,304 0.74
سپرده بانکی 179,548 8.35 503,284 3.31 202,492 1.32 101,975 0.68
وجه نقد 12 0 29 0 30 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,900 0.6 27,528 0.18 67,729 0.44 1,006 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,866,837 86.85 14,550,816 95.79 14,967,998 97.52 14,758,653 98.58