دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تامین سرمایه تمدن 44,000 %44.00
2 موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 30,000 %30.00
3 شرکت ملی صنایع مس ایران 20,000 %20.00
4 شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس 6,000 %6.00