مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه صندوق مورخ 1400/03/02 1400/03/19
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1400/03/02 1400/03/19
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1400/02/25 1400/03/08
صورتجلسه صندوق مورخ 1400/02/25 1400/03/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1400/03/02
روزنامه دعوت به مجمع سالیانه 1400/02/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1400/02/25
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/03/02 1400/02/22
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/10/27 1399/12/12
آگهی ثبتی تغییرات صاحبان امضاء مجاز مجمع مورخ 1399/10/20 1399/12/03
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/10/20 1399/12/03
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/10/20 1399/12/03
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/10/24 1399/11/01
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/10/24 1399/11/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/10/27
لیست حاضرین در مجمع 1399/10/24
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/09/03 1399/09/19
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/09/03 1399/09/19
لیست حاضرین در مجمع 1399/09/03
تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/08/20
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/06/29 1399/07/28
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/06/29 1399/07/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/06/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/05/15
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/04/24 1399/05/07
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/04/24 1399/05/07
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/04/24 1399/05/05
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/04/24 1399/05/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق11 1399/04/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق10 1399/04/24
گزارش افشای پرتفوی صندوق خرداد 99 1399/04/11
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/03/10 1399/04/08
صورتجلسه صندوق مورخ 1399/03/10 1399/04/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/03/10
دعوت به مجمع سالیانه 1399/03/06
آگهی مجمع صاحبان امضا مجاز 1399/02/20
تاییدیه مجمع صاحبان امضا مجاز 1399/02/20
مجمع تغییر صاحبان امضا مجاز 1399/02/20
آگهی مجمع 1398/10/29 1398/12/06
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/10/29 1398/11/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/29 امید نامه 1398/11/21
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/10/29 اساسنامه 1398/11/21
آگهی مجمع صندوق مورخ 1398/08/08 1398/08/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1398/08/22
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ1398/08/08 1398/08/22
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ1398/08/08 1398/08/22
تاییدیه تغییر مدیر سرمایه گذاری 1398/07/23
آگهی مجمع تمدید 1398/04/22 1398/05/15
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/04/22 1398/05/09
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/04/22 1398/05/09
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق 1398/04/19
آگهی مجمع 1398/03/04 1398/04/05
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/03/04 1398/03/22
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ1398/03/04 1398/03/22
آگهی مجمع 1398/02/07 1398/02/29
آگهی دعوت به مجمع سالیانه 1398/02/23
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/07 1398/02/23
صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/07 1398/02/23
روزنامه رسمی مجمع 1397/03/22 1397/05/29
آگهی مجمع سالیانه صندوق 1397/04/27
صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/03/22 1397/04/19
تاییدیه سازمان صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1397/03/22 1397/04/19
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق 1397/03/29
آگهی روزنامه مجمع سالیانه صندوق 1397/03/29
آگهی تغیرات به استناد مجمع 1397/02/05
صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه کارمزد مدیر و هزینه نرم افزار 1396/10/24
صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
تاییدیه سازمان صورتجلسه اضافه نمودن یک بند به اساسنامه 1396/10/24
آگهی تغییرات موسسه صندوق بازارگردان صنعت مس به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عاد 1396/06/01
آگهی روزنامه تغییرات موسسه صندوق بازارگردانی صنعت مس به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1396/05/22
صورتجلسه تغییرات موسسه صندوق بازارگردان صنعت مس به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1396/05/22
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع 1396/05/03
تغییرات طی مجمع 1395/08/16
مجامع 1395/06/02