صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی صندوق اردیبهشت 1400 1400/03/10
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی شده) 1400/02/20
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی شده) 1400/02/20
گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین 1400 1400/02/08
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/01
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/01
گزارش افشای پرتفوی صندوق اسفند 99 1400/01/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق بهمن99 1399/12/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق دی 99 1399/11/08
گزارش عملکرد دوره نه ماهه مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1399/09/30(حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق آذر99 1399/10/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق آبان 99 1399/09/10
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/08/24
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/08/24
گزارش افشای پرتفوی صندوق مهر 99 1399/08/10
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/07/30
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/07/30
گزارش افشای پرتفوی صندوق شهریور ماه 99 1399/07/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق مرداد ماه99 1399/06/10
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/04/31 1399/05/09
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1399 (حسابرسي نشده) 1399/04/28
صورت هاي مالي دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1399 (حسابرسي نشده) 1399/04/28
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/02/31 1399/04/12
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1399/02/31 1399/03/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/02/24
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/02/24
گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین 99 1399/02/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29(حسابرسی نشده) 1399/02/02
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29(حسابرسی نشده) 1399/02/02
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به1398/12/29 1399/01/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981130 1398/12/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 981030 1398/11/08
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 98 1398/10/29
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980930 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980830 1398/09/10
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/08/29
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/08/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980730 1398/08/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 98 1398/08/04
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31شهریور ماه 98 1398/08/04
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980631 1398/07/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980531 1398/06/09
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/05/19
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه98 1398/05/19
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980431 1398/05/09
گزارش افشای پرتفوی صندوق 980331 1398/04/09
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق بازارگردان صنعت مس1398/02/31 1398/03/09
گزارش حسابرسی صورت های مالی سالانه منتهی به 29اسفند1397(اصلاحی) 1398/02/31
گزارش حسابرسی صورت های مالی سالانه منتهی به 29اسفند1397(اصلاحی) 1398/02/31
گزارش صورت مالی منتهی به سال مالی1397/12/29(حسابرسی شده) 1398/02/19
گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق بازارگردان صنعت مس1398/01/31 1398/02/08
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971229 1398/01/18
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971130 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی صندوق 971030 1397/11/08
صورت مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش افشای پرتفوی صندوق 970930 1397/10/08
گزارش افشای پورتفو آبان ماه 97 1397/09/07
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 حسابرسی شده 1397/08/15
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 حسابرسی شده 1397/08/15
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/08/09
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 1397/06/31 1397/07/25
گزارش افشای پرتفوی صندوق 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی صندوق 31 تیر ماه 97 1397/05/09
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/30
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/30
گزارش افشاي پرتفوي صندوق خرداد ماه 1397/04/11
گزارش افشا پوررتفو بهمن ماه 1397/03/30
گزارش افشاء پوررتفو اسفند ماه 1397/03/30
گزارش افشا پوررتفو فروردین ماه1397 1397/03/30
گزارش افشاي پرتفوي صندوق اردیبهشت ماه 1397/03/08
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 (حسابرسی شده) 1397/02/24
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 96 1397/02/05
صورت مالی سالانه منتهی به1396/12/29(حسابرسی نشده) 1397/02/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/12/29 1397/02/04
گزارش افشاي پرتفوي صندوق 1396/11/15
صورت مالی نه ماهه منتهی به1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/10/30
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/30
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورت مالی نه ماهه منتهی به1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/10/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
اطلاعات کلی صندوق 1396/10/27
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/15
گزارش عملکرد دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1396/05/31 1396/07/30
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
صورتمالی سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق بازارگردانی مس(حسابرسی نشده) 1396/05/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 13960331 صندوق بازارگردانی مس(حسابرسی نشده) 1396/05/01
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1395(حسابرسی شده) 1396/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 اسنفد 1395 1396/03/08
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/05
صورتمالی برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1395(حسابرسی نشده) 1396/01/30
صورت های مالی وگزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30آذر1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/28
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور1395 1395/08/24
صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به31شهریور1395(حسابرسی نشده) 1395/08/10