اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/21
کل خالص ارزش دارائی ها 14,817,280,933,164 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,263,321 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,263,321 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,278,798 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,443,712

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

نامشخص

مدیران سرمایه گذاری:

هاله پاك نژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار